Register for the annual Green Bill of Property Tax for the year 2024-25 and get a rebate of Rs.100.


मिळकतकराच्या सन 2024-25 च्या वार्षिक ग्रीन बिलासाठी नोंदणी करा व रु.100/- ची सूट मिळवा.

Enter Property Tax Number (PTN ) / मिळकत नंबर